Feliks Dzierżyński, nieugięty bojownik ô zwyciynstwo socjalizmu

Wydział historii Partii KC PZPR
„Feliks Dzierżyński. Nieugięty bojownik ô zwyciynstwo socjalizmu”
Napisoł Tadeusz Daniszewski
Ksiōnżka i Wiedza 1951

Dwajścia piyńć lŏt do zadku ustoło bić serce ôd nŏjwielgszygo polskigo rewolucyjonisty – Feliksa Dzierżyńskigo, wiernygo szkolŏrza a spōłkamrata Leninowego a Stalinowego wojowaniŏ.

Szumno życiowŏ cesta, kero Dzierżyński przelŏz, idzie potajlować na dwa głōwne etapy: czas roboty we litewskij, a niyskorzij w polskij socjaldemokracyje, a ku tymu czas dziołaniŏ we bolszewickij partyji. Te dwa ôkresy sōm skuplowane niy do rozedrzicio.

Jako jedyn z czołowych prziwōdcōw ôd Socjaldemokracyje Krōlestwa Polskigo i Litwy, Dzierżyński mobilizowoł nŏrōd robotnikōw do walki prociw hajmatowyj burżuazyje a caratowi, przi tymu głosił braterstwo brōni ze rewolucyjnymi siłami ze Rusyji.  Jako jedyn z nŏjzocniyjszych dziołŏczy ôd bolszewickij partyje i ôrganizatorōw zwyciyńskij Rewolucyje Pańdziernikowyj, kerŏ i przed polskōm nacyjōm ôdymkła jasno perspektywa społecznygo a nŏrŏdowygo wyzwolyniŏ, sługŏwoł zatynczos sprawie polskij klasy robotniczyj, sprawie ôd polskigo ludu.

Cołke życiy ôd Feliksa Dzierżyńskigo bōło niyzmordowanōm, bez żŏdnych granic ôfiarnōm walkōm ô zwyciynstwŏ socjalizmu we Polsce a we Rusyje, ô zwyciynstwo socjalizmu na cołkim świecie. „We katowniach carskij Rusyje, na zesłaniu w Syberyji, bez duge lata katorgi, we ketach i na wolności, we podziymiach kōnspiracyje i na panstwowym ôdwachu, we WCzK i w robocie budownictwa – durś a ciōngle, w kŏżdych warunkach Feliks Dzierżyński bōł na piyrszej linije ôgnia”.

Wrŏz z Julianym Marchlewskim a Rołzōm Luksenburg Dzierżyński, kerego mianowali  kamrat Jōzef, budowoł fōndamynty ôd marksistowskij partyje polskigo proletariatu. We głoszōnym bez PPS nacōnaliźmie widzioł zatrutŏ ideologicznŏ brōń ôd burżuacyje. Przeciwstawioł mu proletariacki patriotyzm a internacjonalizm, kerymu bōł nŏjwiyncyj rŏd.

Pierzinie! Wiyncyj niy poradziłech strzimać!

Chcesz sie dowiedzieć, co to je za kōnsek, po jakimu żech go przekłŏdoł, abo rodszyj suchŏsz jak czytŏsz – kuknij na zajta ôd podastu http://zplanety.si. Tekst tyn pokozoł sie we drugim ôdcinku.

Reklamy

„Ślązacy są bardzo dumnym narodem”

We wtorek na gospodŏrski byzuch na Ślonsku przijechali premiyr Ewa Kopacz. Kożdy spodziywoł sie szumnie przepowiadanygo programu, nale żodyn ani sie niy forsztelowoł usyszeć to, co pani premiyr zapowiedzieli na kōnferyncyi zorganizowanyj na katowickim rōndzie. Spōmnymy sam trzi nojważniyjsze pōnkty istnygo programu.

Rŏz: Wynulowanie dekretu Krajowyj Rady Narodowyj z 6 maja 1945,  kery zlikwidowoł autōnomijŏ ôd wojewōdztwa ślōnskigo.

Dwa: Mapa drogowŏ wrōcaniŏ rzeczōnyj autōnōmije, z administracyjōm refōrmōm, kerŏ mŏ skuplować gōrnoślōnski ziymie we 2016 roku, z welunkiym do Sejmu Ślōnskigo we 2017, a z „Paketem do samorzōndōw”, kery mŏ sie tykać niy ino ziymi ślōnskij, nale cołkigo systymu samorzōndowygo w Polsce.

Trzi: nowelizacyjŏ ustawy ô myńszościach narodowych a etnicznych wedle projektu ôbywatelskigo.

Kōmyntatory zgodliwie padajōm, co słowa Ślōnzŏki to je naprowdy hyrskŏ nacyjŏ – abo po polsku Ślązacy są bardzo dumnym narodem – ôd kerych Ewa Kopacz napoczli swoja przemowa, ôdymkły blank nowy rozdział we gyszichcie ôd polskigo Ślōnska.

Wystōmpiynie pani premiyr zelektryzowało polskŏ politycznŏ bina. Partie ôpozycyjne pomŏwiajōm Ewy Kopacz ô wyzdradzynie polskich interesōw narodowych a kludzynie welunkowyj kampanije bez żŏdnygo usōndku. Tympyratura rajcowaniŏ dobrze pokŏzujōm breweryje, na kere idzie sie podziwać na antynie publicystycznych programōw we wszyskich głōwnych telewizyjnych a radyjokŏwych sztacyjach.

Czekōmy durś na kōmytŏrz rzecznika rzōndu. Dejcie sie spōmnieć: jeszcze we wtorek w necu pokozoł sie film nagrany ze smartfōnym zarŏz po wystōmpiyniu, na kerym Ewa Kopacz padajōm „Jŏ sie chachłach! To bōł ino taki skrōt myślowy”.

(za: Gōrnoślōnskŏ Agencyjŏ Prasowŏ, 02.07.2015)

Zdŏwŏ sie, co niy poradza skōńczyć dzisio drugigo ôdcinka podcastu Zplanety.si. Niy skōńczyłech jeszcze tumaczyć kōnska, kery żech sie ôbroł. Ale jak to już yntlich szafna, to krōm przekłŏdu pōdzie usyszeć taki kōmunikat…